Know your Rights (Alamin ang Iyong mga Karapatan)

Know your rights when approached by a police or immigration officer

Know your Rights (Alamin ang Iyong mga Karapatan)
Imigration-rights

Kahit ano pa man ang iyong “status” sa estados Unidos, mayroon kang karapatan sa ilalim ng konstitusyon at iba pang batas sa Estados Unidos.

Regardless of your citizen or residence status in the US, you are entitled to rights under the constitution and other laws in the country.

Kung walang search warrant ang pulis o immigration officer, hindi mo kailangan buksan ang pinto ng iyong bahay. Hindi ka rin nila pwedeng kapkapan o maghimasok sa iyong kotse.

If a police or immigration officer doesn't have a search warrant, you don’t need to let them in your house. They also cannot search you, or search inside your car.

May karapatan kayong hindi sumagot sa mga tanong ng pulis o immigration officer. Sabihin ang "I have a right to remain silent" ng malinaw at malakas.

You have the right to remain silent and not answer questions from the police or immigration officer. Say “I have a right to remain silent” clearly and loudly.

May karapatan kayong makipag-usap sa isang abogado bago sumagot sa anumang katanungan. Kailangan ninyong sabihin, “I want to remain silent until I talk to a lawyer.”

You have a right to speak to a lawyer before answering any questions. You need to say, “I want to remain silent until I talk to a lawyer.”

Hindi ninyo kailangang pumirma sa kahit anong papel o bagay kung wala kayong kasamang abogado.

You don’t need to sign any paper or other materials without a lawyer.

Meron kang karapatan na makakuha ng kopya ng lahat ng inyong mga dokyumento hinggil sa imigrasyon.

Para sa ga karagdagan na impormasyon, bisitahin ang filipinomigrantcenter.org o tawag sa (562) 600-0362.

For more information, visit filipinomigrantcenter.org or call (562) 600-0362.

Sign up for Ang Diaryo, our free email newsletter

Get the latest headlines right in your inbox